Zápis z výroční členské schůze ČSV, o.s. základní organizace Semily,
konané dne 30. ledna 2016
Program:      
 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti ZO ČSV Semily za rok 2015, plán práce na rok 2016 a zdravotní zpráva
 3. Zpráva o hospodaření a majetku
 4. Zpráva kontrolní a revizní komise
 5. Diskuse k předneseným zprávám  a odsouhlasení zprávy
 6. Schválení výroční zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a majetku a zprávy kontrolní a revizní komise
 7. Vystoupení hosta
 8. Změna ve výboru ZO, volba nových členů
 9. Diskuse
 10. Usnesení z výroční členské schůze
 11. Ukončení výroční členské schůze
 
1. Zahájení
Výroční členskou schůzi zahájil předseda ZO Stanislav Farský. Přivítal hosta, předsedu OO ČSV, o.s. Semily, Ing. Eduarda Fuchse a uvedl pár slov k organizačním záležitostem. Zároveň konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů (57 členů z celkových 97) a schůze je tudíž usnášení schopná. Symbolickou minutou ticha jsme uctili památku zemřelých členů, a to Stanislava Matěchy, a Emila Chluma.
 
2. Zpráva o činnosti ZO ČSV Semily za rok 2015, plán práce na rok 2016 a zdravotní zpráva
Z vystoupení jednatele, př. Šádka, činnost ZO v roce 2015::
-       za přispění finančních prostředků od města Semily byl pro organizaci zakoupen nerezový vařák na vytavení vosku z rámků,
-       uskutečnil se zájezd pro včelaře a celou jejich rodinu. Pro včelaře prohlídka včelí farmy Pod Zvičinou, pro celou rodinu pak návštěva ZOO ve Dvoře Králové s krátkou zastávkou u vodní nádrže Les království,
-       tradiční reprezentace včelařů na dožínkových slavnostech Semilský Pecen, tentokrát rozšířená o vědomostní soutěž, zdobení perníčků, motání svíček a další upoutávky především pro děti,
-       na našich internetových stránkách se včelaři mohou dočíst aktuální informace.
Plán práce na rok 2016:
-       uspořádání vzdělávací akce, přednášky s včelařskou tematikou,
-       propagace naší činnosti na  Pecnu,
-       zajištění provozu internetových stránek,
-       v případě vypsání dotačního programu Městem Semily požádat o dotace na nákup vybavení pro včelaře,
-       zajistit dobrý zdravotní stav včelstev, zajistit léčivo pro ošetřování včelstev.
V části věnované zdravotní zprávě bylo poukázáno na zvyšující se úhyn včelstev v zimním období, a to především v posledních dvou letech. Zatímco úhyn včelstev za zimu 2010 - 2011 činil 26 867 včelstev, úhyn za zimní období 2011 - 2012 činil 60 774, v období 2012 - 2013 úhyn 49 232 včelstev, ale za období 2013 - 2014 již tento rozdíl činil 147 951 včelstev a za období 2014 - 2015 tento rozdíl narostl na 181 433 včelstev, což vyjádřeno v procentech je úbytek 30 % zazimovaných včelstev.
 
3. Zpráva o hospodaření a majetku
Zprávu přednesla pokladní, přítelkyně Janatová.
V roce 2015 ZO začala hospodařit s peněžními prostředky na běžném účtu ve výši 87 224,14 Kč a pokladní hotovosti 21 130,00 Kč, celkem 108 354,14 Kč. Inventář ve výši 68 430,00 Kč.
Na konci období (31.12.2015) bylo na běžném účtu 98 250,80 Kč, na pokladní hotovosti 11 341,00 Kč, celkem 109 591,80 Kč. Za rok 2015 organizace hospodařila s přebytkem ve výši 1 236,34 Kč. Inventář se zvýšil o 11 900,00 Kč, o pořízení nerezového vařáku na vosk na konečných 80 330,00 Kč.
 
4. Zpráva kontrolní a revizní komise
Zprávu přednesl př. Skrbek. Vyslovil spokojenost s vedením účetnictví.
 
5. Diskuse k předneseným zprávám a odsouhlasení zprávy o hospodaření
K předneseným zprávám se do diskuse nikdo nepřihlásil. Zpráva o hospodaření byla jednohlasně odsouhlasena.
 
6. Schválení výroční zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a majetku a zprávy kontrolní a revizní komise
Uvedené zprávy byly jednohlasně schváleny
 
7. Vystoupení hosta
Na výroční schůzi vystoupil host Ing. Eduard Fuchs, předseda okresní organizace ČSV Semily. Členy ZO seznámil se zákulisím volby předsedy ČSV v závěru loňského roku a s aktuálními informacemi ze svazu, dále pak informoval o připravovaných krajských dotací na podporu včelařství.
 
8. Změna ve výboru ZO, volba nových členů
Na vlastní žádost ve výboru končí Roman Hedvičák a ze zdravotních důvodů Miroslav Hladík. Za Romana Hedvičáka byla zvolena Marie Roubalová a za Miroslava Hladíka byl zvolen Jiří Tulak, který zároveň převzal funkci zdravotního a nákazového referenta.
Oba dva noví členové byli jednohlasně zvoleni.
 
9. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
 
10. Usnesení z výroční členské schůze
I . Výroční členská schůze schvaluje:
-       výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2015
-       zprávu kontrolní
-       zaměření činnosti na další období
II. Výroční členská schůze volí:
-       př. Jiřího Tulaka za člena výboru ZO a zdravotního referenta
-       př. Marii Roubalovou za člena výboru ZO
 
11. Ukončení výroční členské schůze
Výroční členskou schůzi ukončil předseda ZO Stanislav Farský.
V Semilech dne 06.02.2016