Zápis z výroční členské schůze ČSV, o.s. základní organizace Semily, konané dne 31. ledna 2015
 
Program:     
 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele
 3. Kontrola plnění usnesení z minulé výroční členské schůze
 4. Zpráva o činnosti ZO ČSV Semily ze rok 2014
 5. Zpráva zdravotní a chovatelská
 6. Zpráva o hospodaření a majetku
 7. Zpráva kontrolní a revizní komise
 8. Diskuse k předneseným zprávám  a odsouhlasení zprávy o hospodaření
 9. Vystoupení hostů
 10. Stanovisko k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období
 11. Volba orgánů ZO pro volební období 2015 - 2020,
 12. Volba delegátů a náhradníka na okresní konferenci
 13. Volba místních důvěrníků
 14. Návrh činnosti na rok 2015
 15. Diskuse
 16. Usnesení výroční členské schůze
 17. Ukončení výroční členské schůze
 
1. Zahájení: Výroční členskou schůzi zahájil předseda Farský. V úvodu konstatoval, že z pozvaných hostů se nikdo nedostavil.Omluvil předsedu OO ČSV, o.s. Semily, Ing. Eduarda Fuchse a uvedl pár slov k organizačním záležitostem. Zároveň konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů (52 členů z celkových 91) a schůze je tudíž usnášení schopná.
 
2. Volba zapisovatele: Zapisovatelkou výroční schůze byla jednohlasně schválena přítelkyně Jansová.
 
Dle programu měly nyní následovat tyto body: bod 3. Kontrola plnění usnesení z minulé výroční členské schůze a bod 4. Zpráva o činnosti ZO ČSV Semily za rok 2014, které měl přednést  jednatel a bod 5 Zpráva zdravotní a chovatelská přednesenou zdravotním a chovatelským referentem.
 
Z vystoupení jednatele, př. Šádka: V úvodu uvedl několik čísel ze statistik o včelařích a o počtu včelstev. Začal v naši organizaci. V roce 2013 naše organizace evidovala 83 členů, v roce 2014 již 91 členů, to je nárůst o 8 členů. V okrese Semily byl nárůst včelařů o 19 na 630 včelařů, v Libereckém kraji nárůst o 59 včelařů na 2 086 a v celé republice nárůst o 1 540 na včelařů celkem 49 045.
A stejný trend je i s počty včelstev. V naší organizaci nárůst o 19 včelstev na 816, v okrese Semily nárůst o 315 včelstev na 5 768, v Libereckém kraji nárůst o 1 556 na 20 052 včelstev a celorepublikově nárůst o 50 923 včelstev na 588 060.
A dále následovala videoprojekce o činnosti naší ZO v roce 2014, co dělají včelaři v podletí, zhodnocení včelařského roku do období po prvním léčení ( př. Husar a Př. Janata) a o zdravotním stavu včel.
 
Činnost naší organizace v roce 2014:
 • zapůjčení exponátů na probíhající výstavu Tajemství medu,
 • na květnové včelařské schůzi př. Hladík přednesl kurzík chovu matek,
 • na okresním chovatelském dnu jako tradičně přelarvovával př. Hladík,
 • účast včelařů na dožínkových slavnostech Semilský pecen a to jednak v průvodu a následně ve včelařském stánku s ukázkou včelařských potřeb a proskleného úlku s živými včelami,
 • uspořádání přednášky Včelí produkty a apiterapie nejenom pro včelaře, ale také pro širokou veřejnost.
 
Ve video projekci zdravotní referent př. Hladík poukázal na vysoký spad roztočů Varroa v roce 2014  a nutnost důsledného léčení. Zároveň upozornil, jak je důležité sledovat zdravotní stav včelstev během roku a to především pomocí zasíťovaných dnech. V doprovodném vystoupení se ještě vyjádřil k nemocem a nákaze včelího moru.
    
(Videoprojekci promítnutou na výroční schůzi je možno shlédnout zde (1. část a 2. část)
 
6. Zpráva o hospodaření a majetku: Zprávu přednesla pokladní, přítelkyně Janatová.
V roce 2014 ZO začala hospodařit s peněžními prostředky na běžném účtu ve výši 90.014,78 Kč a pokladní hotovosti 15.675 Kč, celkem 105.689,78 Kč. Na konci období (31.12.2014) bylo na běžném účtu 87.224,14 Kč, na pokladní hotovosti 21.130 Kč, celkem 108.354,14 Kč. Za rok 2014 organizace hospodařila s přebytkem ve výši 2.664,36 Kč.
Inventář se nám rozrostl o dvě úlové váhy a jednoho proskleného pozorovacího úlku, které byly pořízeny z dotace Města Semily. Celková cena inventáře v pořizovacích cenách k 31.12.2014 činila 68.430 Kč.
V roce 2014 organizace změnila peněžní ústav, u kterého měla vedený účet. Běžný účet u České spořitelny byl zrušen a finanční prostředky byly převedeny na nový účet u Poštovní spořitelny z důvodu lepších finančních podmínek.
 
7. Zpráva kontrolní a revizní komise: Zprávu přednesl př. Skrbek. Vyslovil spokojenost s vedením účetnictví.
 
8. Diskuse k předneseným zprávám a odsouhlasení zprávy o hospodaření:  K předneseným zprávám se do diskuse nikdo nepřihlásil. Zpráva o hospodaření byla jednohlasně odsouhlasena.
 
9. Vystoupení hostů: Na výroční schůzi byli pozváni tito hosté: za okresní organizaci ČSV Semily byl pozván její předseda Ing. Eduard Fuchs, Za Město Semily byl pozván 1. místostarosta Ing. František Mojžíš.
 
Ing. Eduard Fuchs zaslal dopis, který přečetl předseda organizace Stanislav Farský. Úvodem uvedl důvod omluvy. Dále zmínil, že letošní rok je rokem volebním. 18. dubna se bude konat v Semilech okresní konference a ve dnech 6. - 7. prosince 2015 v Praze bude probíhat X. sjezd ČSV.
Dále konstatoval, že situace ve svazu se výrazně zlepšila po odvolání př. Švamberka a nové předsednictvo v čele s předsedou aktivně jedná ve prospěch včelařů.
Vzhledem k přípravě nových stanov nás žádá o jejich pročtení a v usnesení ze z výroční schůze uvedli, zda budeme či nebudeme stanovy připomínkovat.
Informace o konání tradičního Okresního včelařského dnu v Lomnici nad Popelkou dne 16.května od 9 hod.
Žádost na všechny ZO našeho okresu o informaci o úhynech včelstev k datu 15.02.2015.
Pozvaný host za Město Semily se nedostavil.
 
10. Stanovisko k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další funkční období: Stanovy nebude výroční schůze připomínkovat.
 
11. Volba orgánů ZO pro volební období 2015 - 2020: Úvodem uvedl, že podle jednacího řádu se po skončení výroční schůze se sejde nově zvolený výbor a volí jednotlivé funkcionáře. Vzhledem k zavedeným zvyklostem a tradici této organizace doporučuje volit funkcionáře přímou volbou. Tento návrh byl jednohlasně schválen.
 • na předsedu ZO ČSV Semily byl navržen jediný kandidát, dosavadní předseda Stanislav Farský, který byl následně do této funkce zvolen. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • na místopředsedu ZO ČSV Semily byl navržen jediný kandidát, dosavadní místopředseda Jaroslav Pikora. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • na jednatele ZO ČSV Semily byl navržen jediný kandidát, dosavadní jednatel Jan Šádek, který byl následně do této funkce zvolen. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • na pokladní ZO ČSV Semily byl navržen jediný kandidát, dosavadní pokladní Jana Janatová, která byla následně do této funkce zvolena. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • na zdravotního a chovatelského referenta ZO ČSV Semily byl navržen jediný kandidát, dosavadní zdravotní a chovatelský referent Miroslav Hladík, který byl následně do této funkce zvolen. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • za dalšího člena výboru ZO ČSV Semily bez funkce byl navržen jediný kandidát, dosavadní člen výboru Petr Čermák, který byl následně do této funkce zvolen. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • za dalšího člena výboru ZO ČSV Semily bez funkce byl navržen jediný kandidát, dosavadní člen výboru Mgr. Roman Hedvičák, který byl následně do této funkce zvolen. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • za člena kontrolní a revizní komise ZO ČSV Semily byl navržen jediný kandidát, dosavadní člen kontrolní a revizní komise Josef Skrbek, který byl následně do této funkce zvolen. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování,
 • zapisovatelkou byla navržena jediná kandidátka a to Dana Jansová, která byla následně do této funkce zvolena. Pro bylo 51 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.
 
12. Volba delegátů a náhradníka na okresní konferenci: počet delegátů na okresní konferenci se stanovuje podle klíče za 25 členů ZO 1 delegát na okresní konferenci. Vzhledem k tomu, že v naší organizaci je 91 členů, volili jsme 4 delegáty a 1 náhradníka.
Výbor ZO navrhl tyto delegáty: Stanislav Farský, Jan Šádek, Miroslav Hladík, Jana Janatová a jednoho náhradníka Petra Čermáka.
Účastníci výroční schůze neměli proti navrženým kandidátům výhrady, a ti pak byly výroční schůzí jednohlasně schváleni.
 
13. Volba místních důvěrníků: Před samotnou volbou místních důvěrníků předseda poděkoval př. Standovi Matěchovi za dlouholetou a obětavou práci pro organizaci, který již ze zdravotních důvodů na další volební období již nekandidoval.
Za místní důvěrníky byly navrženi tito členové: Miroslav Rek, Josef Skrbek, Alois Melich, Josef Hladík, Petr Čermák, Miroslav Hladík, Jan Šádek, Jaroslav Janata, František Kroupa, Stanislav Farský a Jiří Hubáček.
Účastníci výroční schůze neměli proti navrženým kandidátům výhrady, a ti pak byly výroční schůzí jednohlasně schváleni.
 
14. Návrh činnosti na rok 2015: Návrh činnosti přednesl jednatel Jan Šádek v těchto bodech:
 • konání pravidelných včelařských schůzí každou první středu v měsíci. Začátek schůzí je v zimních měsících od 19 hod, v letním čase            od 20 hod. v restauraci V Pivovaru,
 • zajištění dobrého zdravotního stavu včelstev. Zajištění léčiva pro celou organizaci a ošetření včelstev dle nařízení veterinární správy,
 • účast na dožínkových slavnostech Semilský Pecen. Účast v průvodu a prezentace včelařů na včelařském stánku,
 • zorganizování zájezdu pro včelaře a jejich rodinné příslušníky,
 • podat žádost o poskytnutí příspěvku z Grantového programu Města Semily
 
15. Diskuse:
 • diskuse k požadavku ze svazu o nahlášení počtu úhynu včelstev k 15.2.2015. V tomto ročním období nelze toto zjistit, a když tak výsledkem budou velice nepřesná čísla. Padl názor nahlásit počet uhynulých včelstev procentuálně. Několik včelařů (4) nahlásili úhyny řádově v jednotkách, což není nijak dramatický stav,
 • zdravotní referent upozornil na základě výskytu roztočů Varroa po podzimním léčení na předpoklad  jarního léčení natíráním plodu,
 • zpřísnění veterinárních předpisů na rok 2015 při převážení včelstev mimo obec na vyšetření moru včelího plodu,
 • kočující včelaři musí podávat hlášení o přesunu včelstev a jejich léčení,
 • informativní zpráva o výskytu lesknáčka úlového v jižní Itálii,
 • v roce 2019 bude naše organizace slavit 100 let od založení. Bylo by dobré k tomuto kulatému výročí udělat v muzeu výstavu,
 • informace z přednášky o včelách ing. Titěry z VÚ Dol, kterou pořádala Jičínská okresní organizace začátkem roku 2015 v Mlázovicích,
 
16. Usnesení výroční členské schůze.
Výroční členská schůze
 
I. bere na vědomí
 • informaci o účasti a schopnosti usnášení výroční členské schůze,
 • přednesené připomínky a návrhy.
 
II. schvaluje
 • zprávu o činnosti a hospodaření ZO,
 • zprávu kontrolní a revizní komise,
 • zaměření činnosti ZO na další období,
 • stanovisko k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV.
 
III. stanovuje
 • počet členů výboru na 7,
 • počet členů kontrolní a revizní komise na 1.
 
IV. volí
 • členy výboru, a to př. Stanislav Farský, př. Jaroslav Pikora, př. Jan Šádek, př. Jana Janatová, př. Miroslav Hladík, př. Petr Čermák, př. Roman Hedvičák,
 • členy kontrolní a revizní komise, a to př. Josef Skrbek,
 • delegáty na okresní konferenci, a to př. Stanislav Farský, př. Jan Šádek, př. Miroslav Hladík, př. Jana Janatová
 • náhradníka na okresní konferenci př. Petr Čermák.
 
17. Ukončení výroční členské schůze. Výroční členskou schůzi ukončil předseda ZO Stanislav Farský.
 
V Semilech dne 05.02.2015
 
Zapsala: Dana Jansová