Zápis z výroční členské schůze ČSV, o.s. základní organizace Semily,

konané dne 25. ledna 2014

            Program:         1) Zahájení

                                    2) Volba zapisovatele

                                    3) Přečtení zápisu z minulé výroční schůze

                                    4) Zpráva o činnosti ZO ČSV Semily v roce 2013

                                    5) Zpráva zdravotní a chovatelská

                                    6) Zpráva o hospodaření ZO

                                    7) Zpráva kontrolní a revizní komise

                                    8) Odsouhlasení zprávy o hospodaření

                                    9) Zpráva hospodáře o stavu majetku

                                    10) Vystoupení hosta

                                    11) Informace o složení a funkcích ve výboru ZO, volba nového člena výboru                                                       

                                    12) Volba dvou nových důvěrníků

                                    13) Přijetí nového člena do ZO

                                    14) Kronika naši ZO

                                    15) Diskuse

                                    16) Návrh činnosti ZO ČSV Semily na rok 2014

                                    17) Usnesení z výroční členské schůze

                                    18) Ukončení výroční členské schůze

ad. 1. Výroční členskou schůzi zahájil předseda Farský. V úvodu přivítal přítomné a uvedl pár slov k organizačním záležitostem.

ad. 2. Zapisovatelkou výroční schůze byla jednohlasně schválena přítelkyně Jansová.

ad. 3. Zápis z minulé výroční schůze přečetl přítel Šádek.

ad. 4. Zprávu o činnosti ZO ČSV Semily přednesl přítel Šádek.

V úvodu seznámil přítomné s počtem včelařů naši ZO, počtem jimi obhospodařovaných včelstev a stručnou statistikou o včelařích v Libereckém kraji i za celou republiku.

Dále zhodnotil činnost naší organizace a uvedl hlavní priority: 1) zdravotní stav včelstev, 2) zajištění činnosti naší organizace, 3) pořádání a účast na vzdělávacích akcích, přednáškách, 4) zlepšování chovu včel.

Na závěr uvedl přehled činnosti ZO v chronologickém časovém sledu, kde vyzdvihl konání Okresního chovatelského dne v Lomnici nad Popelkou, účast na dožínkové slavnosti Semilský pecen a podíl členů ZO na uspořádání výstavy Tajemství medu v Městském muzeu a Pojizerské galerii.

ad. 5. Zdravotní a chovatelskou zprávu přednesl přítel Hladík.

Ze zdravotní zprávy: Úvodem připomněl, že jarní přeléčení se týkalo 10 včelařů. U některých ovšem zbytečně z důvodu nevymetení podložek z předcházejícího léčení.

Zhodnotil léčení včel a upozornil,jak je důležité sledovat zdravotní stav včelstev a to z toho důvodu, že v případě vyskytnutí závažné nemoci včel je ohroženo hned několik dalších stanovišť jiných včelařů. V takovém případě se musí okamžitě zahájit léčení. Z důvodu obavy změny ve způsobu léčení nařízeném ministerstvem zemědělství navrhl odhlasovat výroční členskou schůzí dosavadní způsob léčení.

Ze zprávy chovatele: Loňská zima byla teplotně přijatelná, ale dlouhá. Včely se mohly prolétnout až po 10. dubnu. Přesto včely v květnu nanosily slušnou zásobu květového medu. Po 20. květnu se ochladilo a včely téměř měsíc přežívaly ze zásob v úle. Po 20. červnu se oteplilo a včely začali nosit medovici, která se zprvu dala vytočit. Později se však vyskytla pohroma ve formě melicitozního medu. 

Úspěšnost chovu matek kopírovalo počasí. V chladném počasí matky nemohly na snubní prolety. Doporučuje chovat matky ze včelstva, které vykazuje nejlepší vlastnosti jako je mírnost, nerojivost, dobrý jarní a podzimní rozvoj, dobré medařky. Vyzdvihl dobré vlastnosti inseminovaných matek a uvedl, kdo tyto matky chová.

ad. 6. Zprávu o hospodaření ZO přednesla přítelkyně Janatová.

V roce 2013 ZO začala hospodařit s čistým jměním 131.076,60 Kč. Z toho bylo na účtu u ČS 96.351,80 Kč, v pokladně 8.003,00 Kč a inventář činil 45.597,70 Kč. K 31.12.2014 organizace měla na běžném účtu 90.014,78 Kč, pokladní hotovost ve výši 15.675,00 Kč, a inventář činil 41.037,99 Kč. Celkem tedy čisté jmění organizace bylo ve výši 126.421,77 Kč.

ad. 7. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl přítel Skrbek.

Vyslovil spokojenost s vedením účetnictví a poukázal na zbytečné náklady za kancelářský materiál, konkrétně obálky.

ad. 8. Zpráva o hospodaření byla jednohlasně odsouhlasena.

ad. 9. Zpráva hospodáře o stavu majetku přítele Mazánka nebyla přednesena z důvodu jeho nepřítomnosti na výroční členské schůzi. O majetku ZO se ve své zprávě zmínila pokladní Janatová.

ad. 10. Hostem na výroční členské schůzi ZO byl předseda OO ČSV Semily, člen republikového výboru ČSV o.s. a jednatelem ZO ČSV Turnov, Ing. Eduard Fuchs. Ve svém vystoupení podal zprávu o situaci v celorepublikovém výboru, volbě předsednictva a předsedy ČSV. Dále se vyjádřil ke grantu vypisovaném Libereckým krajem na podporu včelařství a ke změně peněžního ústavu ZO Turnov, který mají veden bez poplatků.

ad. 11. Složení výboru a volba nového člena výboru.

V polovině roku 2013 odstoupil z funkce předsedy ZO Václav Máslo. Předsedou byl zvolen přítel Šádek, ale zaměstnavatel mu následně nedal souhlas s výkonem této funkce z důvodu možného střetu zájmů. Na schůzi výboru ZO ČSV Semily dne 04.12.2013 se členové výboru usnesli na obsazení funkcí následovně:

-        předseda         .    .    .    .    .    .    .    Stanislav Farský

-        místopředseda     .    .    .    .    .    .     JaroslavPikora

-        jednatel     .    .    .    .    .    .    .    .     Jan Šádek

-        pokladní           .    .    .    .    .    .    .    Jana Janatová

-        zdravotník a chovatelský referent    .    Miroslav Hladík

-        člen výboru    .    .    .    .    .    .    .      Petr Čermák

-        člen výboru    .    .    .    .    .    .    .      RomanHedvičák

Nový člen výboru Roman Hedvičák byl jednomyslně zvolen členskou schůzí ZO.

ad. 12. Volba dvou nových důvěrníků

Jako důvěrníci ukončili svoji činnost Karel Janata pro oblast Slaná, Hořensko, Čikvásky, a Václav Máslo pro oblast Bítouchova. Za Karla Janatu výbor ZO doporučil za důvěrníka přítele Jiřího Hubáčka, za Václava Másla výbor ZO doporučil za důvěrníka přítele Jana Šádka. Výroční členskou schůzí byly oba dva navržení důvěrníci jednomyslně schváleni.

ad. 13. Dne 07.01.2014 si podal přihlášku za člena do naší ZO Jiří Konečný z Chuchelny. Výroční členská schůze jednomyslně schválila přijetí nového člena.

ad. 14. Kronika ZO

Zápisy v kronice ZO jsou staré již téměř 100 let a po celou tuto dobu byla uchovávána u různých včelařů. Přítel Farský navrhl, aby kronika byla uložena v archivu, kde by jibyla věnována náležitá péče. Pracovníci archivu by ji zdigitalizovali a tím by byla přístupna všem zájemcům. V případě zájmu by si ji bylo možno v archívu zapůjčit. O tomto návrhu bylo hlasováno a výroční členská schůze jednohlasně odsouhlasila uložení kroniky ZO v archivu.

ad. 15. Diskuse.

-        přítel Hladík navrhl, aby se hlasovalo o podzimním způsobu ošetřování včelstev,

-        host přítel Fuchs ocenil podávání hlášení kočujících včelařů,

-        přítel Farský navrhl užší spolupráci s městem (na vebových stránkách města Semil není zmínka o včelařské organizaci), navrhl  pořádání zájezdu (finanční příslib i z okresu) a zmínil se          o včelařské prodejně v Rovensku pod Troskami.

ad. 16. Návrh činnosti ZO pro rok 2014

 1. Zajistit dobrý zdravotní stav včelstev, pro členy ZO zajistit léčivo pro letní, podzimní a jarní ošetření včelstev a ošetření včelstev provádět podle nařízení veterinární správy inspektorátu Semily.
 2. Uskutečnit alespoň jednu odbornou přednášku, zejména pro začínající včelaře.
 3. Zorganizovat zájezd ke včelaři s přednáškou, podle zájmu včelařů použít autobus nebo vlastní dopravu.
 4. Zúčastnit se dožínkové slavnosti "Semilský pecen"
 5. Podat žádost o poskytnutí příspěvku z Grantového programu Města Semil

ad. 17. Usnesení z výroční členské schůze ZO Semily

Výroční členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření ZO přednesenou př. Janatovou
 2. Mgr. Romana Hedvičáka za šlena výboru ZO
 3. Uložení Kroniky včelařského spolku do archivu v Semilech
 4. Návrh činnosti ZO pro rok 2014

Výroční členská schůze bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti předloženou přítelem Šádkem
 2. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou přítelem Skrbkem
 3. Ostatní přednesené zprávy

Výroční členská schůze ukládá:

 1. provézt podzimní ošetření včelstev 2x fumigací a 1x aerosolem
 2. kočujícím včelařům podávat informace ZO o stanovišti včelstev během kočování

ad. 18. Výroční členskou schůzi ukončil předseda Farský.

V Semilech dne 25.01.2014

Zapsala: Dana Jansová